Naše aktivity

Otevřený dopis členům Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

V Praze, dne 29. října 2018              

 

Vážená paní poslankyně,

Vážený pane poslanče,

 

obracíme se na Vás v naléhavé věci připravované novely Zákona o léčivech. Poslanci z Výboru pro zdravotnictví se minulý týden účastnili schůzky na Ministerstvu zdravotnictví, kde byl prezentován mimo program náměstkem Filipem Vrubelem tzv. Slovenský model - emergentního systému dodávek léčiv.

 

Náměstek Filip Vrubel ve své prezentaci poslancům zamlčel důležitá fakta. Jedná se o manipulaci, kterou si může dovolit lobbista zájmových skupin nikoliv však vysoký úředník Ministerstva zdravotnictví placený z daní občanů České republiky. Náměstek Filip Vrubel odprezentoval fungování nového systému s tím, že uvedl celou řadu nepravd, polopravd a některá důležitá fakta zamlčel:

1. Náměstek Filip Vrubel připravuje novelu zákona netransparentně a odmítá jednat a zapracovávat věcné připomínky všech důležitých odborných organizací. Klientelisticky využívá pouze souhlasu některých z nich k prosazení svých zájmů.

2. Slovenský model byl prezentován Výboru pro zdravotnictví na půdě Ministerstva zdravotnictví a tím byla vyloučená účast odborné veřejnosti s jiným odborným názorem, aby se mohla k celé věci vyjádřit. Tvrzení, že aplikace emergentního systému po vzoru Slovenska vyřeší reexporty léčiv a zajistí dostatek léčiv na trhu v ČR, je nepravdivé, jelikož se jedná o dvě absolutně rozdílné věci.

3. Slovenský emergentní systém navýšil obrovskou administrativu pro slovenské lékárníky a prodloužil logistický čas, než se dostane lék k pacientovi. V tuto chvíli je zákon v České republice postaven tak, že distribuce je povinna do dvou pracovních dnů od objednávky dodat lék do lékáren. Lékárny mohou již od roku 2012 použít léky pouze pro výdej pacientům nebo zdravotnickým zařízením. Nelegální zacházení s léky SÚKL postihuje dle platného zákona o léčivech. V České republice existuje nový platný zákon z roku 2017, který distribuci postihuje za nedodávky do lékáren a to pokutou až 20 mil. Kč. Náměstek Filip Vrubel dlouhodobě de facto obhajuje monopolní distribuci dodávek léků do lékáren. Dnes je v ČR dodáváno prakticky až 25 % léčiv, formou tzv. DPT kanálů, které jsou spravovány výhradně jedním, tzn. monopolním velkodistributorem. Tento model neúspěšně obhajoval jako lobbista v roce 2017 a dokonce se angažoval jako lobbista na Slovensku. Účastnil se odborných konferencí a seminářů, de facto kooperoval na tomto modelu, využívá svých pracovních kontaktů, které uvádí jako zdroje. Svým návrhem chce pan náměstek tento důležitý institut ochrany pacienta zrušit a posílit monopolní distribuci v dalších letech. Platný zákon právě nařizuje výrobcům a velkodistributorům dostupnost léčiv celoplošně v objemu dle tržních podílů. Nicméně MZd ČR a SÚLK nekonají v podobě vydání prováděcích vyhlášek a následných kontrol, čímž nahrávají sami sobě a lobbistům typu F. Vrubela tvrzením, že je zákon nevymahatelný a dochází tak přímo státní správou k nedodržování platných zákonů této země!

4. V září tohoto roku Sjezd delegátů České lékárnické komory jako nejvyšší orgán lékárníků odmítl slovenský model dodávek léků tak, jak ho navrhl náměstek Filip Vrubel a vyzval Ministerstvo zdravotnictví k řešení střetu zájmu náměstka a k vymáhání Zákona o léčivech. Místo věcného dialogu náměstek Filip Vrubel využívá svých kontaktů na Slovensku, své pozice vůči některým nemocničním lékárníkům a i nadále silově prosazuje tento systém. Tento systém odmítají následující významné instituce např.: Česká lékárnická komora, Grémium majitelů lékáren, Poskytovatelé lékárenské péče, Vaši lékárníci CZ, Mladí lékárníci, Asociace evropských distributorů léčiv a Unie distributorů léčiv.

5. Na Slovensku bylo zavedení slovenského emergentního systému pouze součástí mnoha důležitějších protireexportních opatření (Paradoxně takových, která už v ČR platí několik let, vizte bod 3). Ačkoliv mělo být možné objednat léky zařazené v tomto systému i běžným způsobem, tak  lékárny již musejí v tomto režimu objednávat dnes již většinu elementárních léčiv typu Aspirin Direct apod. Léky přesto nejsou dodávány řádně a včas, jsou účtovány nad rámec regulace další logistické poplatky a tím vzrůstají další konkurenční nevýhody vedoucí k likvidaci tradičních lékáren ve vlastnictví lékárníků nikoliv silných zahraničních finančních skupin.

6. Náměstek Filip Vrubel zamlčel, že Evropská komise vyjádřila celou řadu zásadních připomínek ke slovenskému emergentnímu systému a Slovensku hrozí žaloby. Zavedení podobného systému v ČR je tedy jednoznačně proti ustanovení EU.

7. Podle zprávy NKÚ, popisující systém dodávek léků do lékáren provázený netransparentní cenotvorbou, založenou na systému skrytých bonusů, patří české lékárenství do šedé ekonomiky státu. Současně nastavený proces vede k monopolizaci a cílené likvidaci lékáren vlastněných českými lékárníky. Na jaře nám přímo na MZd ČR bylo přislíbeno vytvoření pracovních skupin z odborníků – lékárníků z praxe, k jednotlivým tématům nutné reformy. Doposud žádná skupina nevznikla, a přes naše snahy, často nejsme ani na klíčová jednání pozváni nebo nám není věnován prostor k odbornému vyjádření.

8. Na základě našeho dotazu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nám Ministerstvo zdravotnictví odmítlo sdělit, kdo novelu zákona připravoval a kde vzniká. Stejně tak nám doposud nebylo odpovězeno, na základě jakého právního rozboru/stanoviska MZd ČR a i SÚKL tvrdí, že stávající platná ustanovení zákona o léčivech, ohledně dodávek do dvou dnů a rozdělení léčiv do distribucí dle tržních podílů je nevymahatelné!

9. Současně platný zákon se nemusí, podle stanoviska dvou renomovaných právních kanceláří, měnit. Stačí ukončit monopolní distribuci léků, dodržovat znění stávajícího Zákona o léčivech a připravit jednoduchou úpravu vyhláškou či zpřesnit pravomoc Státního ústavu pro kontrolu léčiv. V případě, že neumí SÚKL stanovit tržní podíly, pak by se měl obrátit s konzultací nebo požadavkem na úřad k tomu určený, což je ÚHOS (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže), který se stanovování tržních podílů věnuje dnes a denně.

10. Z ekonomického hlediska nebylo ze strany náměstka Vrubela sděleno, za jaké náklady a kdo a jakým způsobem vyvine příslušný webový softwarový systém pro objednávky z emergentního systému. Jeho prezentace však obsahují konkrétní obrazovky z tohoto softwaru a je proto záhadou, kdo nyní již pracuje na tomto softwarovém řešení.

11. V neposlední řadě jsme svědky pomlouvačné kampaně ze strany některých úředníků proti lékárníkům a snahám o jejich diskreditaci, místo snahy o vytvoření odborně věcného diskusního fóra s potřebou nalezení optimálního řešení jak pro pacienty, tak pro lékárníky, ale především i pro státní rozpočet a rozpočty zdravotních pojišťoven, neboť emergentní systém se neobejde bez navýšení nákladů na zajištění léčiv tímto systémem.

Vážení členové poslanecké sněmovny, zabraňte prosím klientelistickým vazbám na ministerstvu zdravotnictví a ptejte se, proč k těmto důležitým zákonům neexistuje odborná pracovní skupina. 

Nepodporujte klientelistické prosazování lobbingových skupin a chtějte transparentní systém lékárenství a celého zdravotnictví v České republice. Podpořte smysluplné zákony, které budou řádně odborně projednány a nebudou podléhat zájmovým skupinám, na které ve své zprávě upozorňuje i Bezpečnostní informační služba. Zde na linku naleznete prezentaci, která obsahuje klíčové informace, z kterých vycházíme: http://vasilekarnici.cz/UserFiles/File/novinky/vasilekarnicicz_priloha_dopisu.pdf

Nebuďte součástí manipulace náměstka Filipa Vrubela a chtějte transparentní předkládání zákonů České republiky. Pouze transparentní odbornou tvorbou jednoduché přehledné legislativy dosáhneme tolik potřebné reformy zdravotnictví a uvolnění finančních zdrojů z „šedých zákoutí“ dosavadního nepřehledného systému.

 

V případě dotazů jsem Vám i s kolegy plně k dispozici.

 

Děkujeme za Váš profesionální přístup a s úctou

 

Mgr. Aleš Nedopil                                                                                                 

předseda spolku Vaši lékárníci CZ z. s.                          

Kontakt:          tel: 608453393

                       nedopil@msml.cz

                       www.vasilekarnici.cz

vasilekarnicicz_priloha_dopisu.pdf [7,27 MB] 29.10.2018 14:02:54

Vyhledávání

Facebook Twitter

Kontakt

Vaši Lékárníci CZ z.s.
Koněvova 2496/223 (c/o Lék. U bíl.lva)
130 00 Praha 3 -Žižkov

e-mail

info@msml.cz