Aktuality z domova

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI

Vaši lékárníci CZ z.s., se sídlem Praha 3- Žižkov, Koněvova 2496/223, PSČ 130 00, IČO: 06448381, zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu L, vložka 69122 (dále jen „Spolek“) tímto

svolává v souladu se stanovami (článku 7, odst. 3) Spolku

členskou schůzi,

která se koná:

dne 26. června 2020 od 18.30 hod v salonku Hotelu Tulipán,

na adrese: Tulipánová 142, 252 43 Průhonice (www.tulipan.cz)

Program členské schůze:

 1. Zahájení členské schůze.
 2. Schválení programu členské schůze,
 3. Volba orgánů členské schůze (předsedy, ověřovatele zápisu a komisí).
 4. Zpráva mandátové komise.
 5. Zpráva o činnosti spolku v uplynulém období roku 2019.
 6. Zpráva o hospodaření spolku za rok 2019 a předložení stanoviska daňového poradce o kontrole účetnictví a uzávěrce za rok 2019. Schválení účetní uzávěrky za rok 2019.
 7. Návrh finančního plánu pro rok 2020, návrh na stanovení členských příspěvků.
 8. Diskuze o možných změnách stanov.
 9. Diskuze o typu členství ve spolku.
 10. Diskuze o plánech pro budoucnost, rozdělení kompetencí ve výboru a dalším.
 11. Diskuze na volná témata, případně vystoupení hostů.
 12. Závěr (plánováno do cca 22hod)

Registrace členů Spolku na prezenční listině bude zahájena 15 minut před konáním členské schůze na základě předloženého občanského průkazu, případně jiného dokladu osvědčujícího totožnost člena Spolku. V případě zastupování se zástupce člena Spolku prokáže občanským průkazem, případně jiným dokladem osvědčujícím jeho totožnost a plnou mocí s podpisem člena Spolku, kterého zastupuje.

Žádáme členy spolku o potvrzení své účasti předem na email: nedopil@msml.cz, nebo telefonem na: 608453393, z důvodů rezervování stravovacích kapacit v restauraci hotelu. Písemné návrhy na doplnění programu členské schůze, předkládejte při prezenci, před zahájením schůze. V případě zájmu, je ubytování pro zájemce možné. V průběhu členské schůze je možno si objednat večeři alá card z restaurace hotelu za vlastní úhradu. Spolek režijně zajišťuje pronájem sálu a nealko občerstvení.

za výbor spolku svolává  Mgr. Aleš Nedopil, předseda

pozvanka vcs 2020-06-26 pruhonice.pdf [262,84 kB] 11.06.2020 18:39:14

Facebook Twitter

Kontakt

Vaši Lékárníci CZ z.s.
Koněvova 2496/223 (c/o Lék. U bíl.lva)
130 00 Praha 3 -Žižkov

e-mail

info@msml.cz