Tiskové zprávy

Jednání lékárnické obce na MZ ČR

Lékárnická obec postupuje v prosazování svých legitimních cílů jednotně. Společné jednání lékárnické obce na Ministerstvu zdravotnictví České republiky s náměstkem ministra Filipem Vrubelem

V Praze dne 27. března 2018

Zápis z jednání

Účastníci: 

  • Mgr. Filip Vrubel, náměstek ministra
  • PharmDr. Alena Tomášková, ředitelka odboru farmacie MZČR
  • PharmDr. Lubomír Chudoba, prezident, Česká lékárnická komora Mgr. Marek Hampel, předseda Grémia majitelů lékáren, z.s.
  • Mgr. Aleš Nedopil, předseda Vaši lékárníci z. s.

Na základě iniciativy lékárníků byla sjednána schůzka s náměstkem ministra Mgr. Filipem Vrublem ve věci dalšího postupu v prosazování  klíčových střednědobých priorit v oblasti lékárenské péče a také získání aktuálních informací o postupu ministerstva směrem k lékárnické obci. ČLnK předložila panu ministrovi a náměstkovi podklady k projednávaným tématům již na předchozích dvoustranných jednáních a jednoznačně považuje za účelné společným jednáním demonstrovat jednotu lékárnické obce při prosazování klíčových témat. 

Na jednání byly opětovně předloženy a diskutovány níže uvedené okruhy:

  • Dohodovací řízení o hodnotě výkonu SiV kód: 09552 pro rok 2019
  • Zajištění vícekanálové distribuce léčiv pro všechny lékárny a pacienty – návrh GML na novelu Vyhlášky č. 229/2008 Sb.
  • Návrh ČLnK na valorizaci Taxy laborum v Cenovém předpise 1/2013/FAR

Bod 1 a 3

Na základě dohody, která zazněla na jednání, byly na ministerstvu předloženy varianty:

A: výše Signálního kódu 09552 (SiV) za výdej léčiva na receptu a zrušení referenčního období tzv. limitace počtem receptů z roku 2014
B: návrh na změnu Signálního kódu za výdej na recept, bude změněn na výdej položky na receptu a to ve Vyhlášce č. 134/1998Sb. o Seznamech výkonů   

Mgr. Filip Vrubel sdělil, že všechny varianty budou dle požadavku pana ministra řešeny v Dohodovacím řízení a za segment lékárenské péče mohou být podány souběžně oba návrhy (Signální kód za recept, Signální kód za položku). Deklaroval, že MZd si je vědomo hospodářského vývoje v lékárenském segmentu, snižování objemu tržeb z receptových léčiv vlivem snižující se jednotkové ceny léčiv po revizích cen a úhrad, a zvyšujícími náklady souvisejícími s implementací některých právních předpisů do praxe (zejména eRecept a ochranné prvky) a v této souvislosti považuje požadavek lékárníků na zvýšení příjmů za oprávněný. Diskutována byla i záležitost, že pokud by se dosavadní počet položek na jednom receptu zvýšil (např. v souvislosti s eReceptem), bude přistoupeno k uplatnění SiV na položku a nikoliv za jeden recept.  MZd bude změny podporovat, i pokud by hlasování v Dohodovacím řízení skončilo nedohodou (MZd bude mít připraven postup k zajištění navýšení plateb lékárnám ve veřejném zájmu), nicméně v případě nedohody není stanoveno, jakou formou a do jaké výše k navýšení úhrad lékárenskému segmentu dojde, neboť bude potřeba zohlednit k jaké dohodě a s jakými nároky na rozpočet veřejného zdravotního pojištění dojde u jiných segmentů, aby mohlo MZd rozhodnout, jaké disponibilní prostředky jsou k dispozici pro segmenty, kde k dohodě nedojde. V této souvislosti MZd apeluje na všechny segmenty i na zdravotní pojišťovny, aby k dohodě došlo u co největšího počtu segmentů, a zároveň varuje segmenty, které by účelově bojkotovaly dosažení dohody, neboť o nich pak MZd bude rozhodovat vždy až po znalosti objemu disponibilních finančních prostředků, které zůstanou k přerozdělení po uzavření dohod s ostatními segmenty.

V případě nedohody u lékárenského segmentu MZd sice primárně navrhne zvýšení úhrad tomuto segmentu, neboť – jak je uvedeno výše – je si vědomo snižujících se tržeb vlivem úspěšné cenové a úhradové regulace léčiv a rostoucích nákladů za administrativu stanovenou novými právními předpisy, které MZd zohlední při tvorbě úhradové vyhlášky, avšak garanci konkrétního objemu navýšení prostředků z veřejného zdravotního pojištění v tuto chvíli (do ukončení dohodovacího řízení) nelze dát.

Mgr. Hampel informoval o výstupech z Analytické komise DŘ (viz. příloha zápisu). Do 15.4. 2018 po projednání u zdravotních pojišťoven bude mít GML k dispozici celkovou sumu peněz proplacených za Signální kód 09552 za rok 2017. Podle deklarace pana náměstka Filipa Vrubla musí být výsledek Dohodovacího řízení znám do konce června 2018, včetně zapracování či změny Signálního kódu na položku. PharmDr. Chudoba pana náměstka požádal, aby valorizace Taxy laborum byla na MZd projednána do dtto termínu a Cenový předpis vydán k 1. září 2018 s účinností  od 1.1. 2019.

Bod 2

GML připravilo a předložilo aktualizovaný text žádosti o novelizaci Vyhlášky č. 229/2008 Sb., o správné distribuční praxi. Tento návrh by měl narovnat rozdílné podmínky v zásobování lékáren a eliminovat dosavadní znevýhodnění veřejných lékáren v dodávkách léčiv, zejména u těch, které nejsou majetkově propojeny s distribucí. Představitelé zúčastněných lékárenských organizací společně požadují vícekanálovou distribuci léčiv. Nepovažují za možné, aby u řady léků přetrvávala monopolizace dodávek prostřednictvím tzv. DTP kanálů pouze přes jediného distributora. Musí být zároveň eliminovány situace, kdy léčiva nejsou lékárně pro její pacienty dodávána v zákonné lhůtě 2 pracovních dnů. 

Náměstek Vrubel k předloženému návrhu přednesl zejména tyto výhrady: předložený návrh novely Vyhlášky o distribuci nemá oporu a ani zmocnění v Zákoně o léčivech, nelze tudíž navrhovanou úpravu vložit do vyhlášky; text by musel být (po nezbytné legislativně technické úpravě) vložen přímo do zákona. Nad to realizace dosavadní právní úpravy ve znění doplněné návrhem GML by vedla ke zvýšení administrativní zátěže a personálních požadavků na straně Státního ústavu pro kontrolu léčiv, kteří by počítali tzv. tržní podíl distributora a kontrolovali způsob plnění povinností ze strany distributorů a lékáren z moci úřední i na podněty z terénu, kterých lze očekávat zvýšené množství, i za účelem konkurenčního boje. Návrh by deformoval tržní prostředí, protože mj. povede k zafixování tržních podílů distributorů. Náměstek Vrubel prezentoval názor, že si je problému s dostupností některých léků v lékárnách v praxi vědom, nicméně chce vše řešit nikoliv novelou vyhlášky, ale doplněním či upravením  Zákona o léčivech v § 77. Prezentoval teze koncepce v ústní formě ve smyslu zachování tržního prostředí mezi výrobcem a distributory (neregulování smluvní svobody v podobě příkazu dodávat všem distributorům dle jejich tržních podílů). Výrobce by si mohl ponechat jednoho konkrétního distributora, pokud má na tomto distribučním modelu oprávněný zájem, avšak tento distributor by měl mít povinnost dodávat léčiva do všech lékáren dle jejich potřeb. V zásadě lze shrnout, že záměrem legislativy by mělo být, že lékárna musí mít zajištěno, že obdrží léčivý přípravek, má-li pacienta s platným receptem, na kterém je tento léčivý přípravek předepsán, a to v zákonem definovaném čase, a za srovnatelných smluvních a cenových podmínek, avšak obrátit se musí na toho distributora, který daný léčivý přípravek distribuuje. Zajištění dodávek do všech lékáren by definoval v zákoně o léčivech pod sankcemi či jinou formou regulace. Pokud tedy některý léčivý přípravek distribuuje jen jeden distributor, pak by měl povinnost jej rozvážet do všech lékáren za srovnatelných finančních podmínek (srovnatelnost musí být precizována s ohledem např. na vzdálenost, platební morálku apod.). Lékárna by si mohla vybrat mezi více distributory, pokud daný léčivý přípravek distribuuje více distributorů. S konkrétním návrhem na změnu zákona o léčivech v této podobě seznámí v písemné podobě po projednání se SÚKL a zpracování potřebných analýz lékárnickou obec, aby se mohli její zástupci k věcnosti a účelnosti jeho návrhu vyjádřit. 

Mgr. Hampel upozornil, že některé lékárny již přistoupily k předžalobním výzvám na distributory, neboť je velmi často porušován zákon a léky jsou přednostně dodávány spřízněným lékárnám s distribucí, nebo nedodávány vůbec, i když jsou dostupné v České republice. 

Závěr: Účastníci schůzky se dohodli na pokračování spolupráce a zástupci sdružení lékárníků navrhli MZd svou aktivní účast ve formě poradního orgánu ministerstva. Náměstek Vrubel bude po zpracování podkladových analýz informovat, jakým způsobem navrhne změnu zákona o léčivech tak, aby byly zajištěny dodávky léků všem lékárnám za srovnatelných podmínek.  

Kontakt:

Mgr. Aleš Nedopil, mob.: 608 453 393, nedopil@msml.cz 
Mgr. David Gregor, mob.: 776 313 140, gregor@msml.cz 

2018-03-27_tz_vasilekarnicicz.pdf [472,52 kB] 03.05.2018 12:04:15

Vyhledávání

Facebook Twitter

Kontakt

Vaši Lékárníci CZ z.s.
Koněvova 2496/223 (c/o Lék. U bíl.lva)
130 00 Praha 3 -Žižkov

e-mail

info@msml.cz